//گفتی : مگر به خواب ببینی رخ مرا " دیوانه ... از خیال "تو " خوابم نمی برد
ای جان ‎· دختر حوا