بفرمایید چایی و رنگارنگ ِ شبانه.
منو صدا زدن:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
نوش جان ‎- خانوم میم
جای شما هم خالی :) ‎- ملیحه سادات
ممنون میم جون ‎- ملیحه سادات