خواب ِ من زهر ِ فراق تو بنوشید و بمُرد.... :)
خواب من لیک ز سوی دگر افعی شده است :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?