/به رویدادى بزرگ محتاجم /اتفاقى که بى خبر باشد /کاش وقتى به خانه برگشتم /کفش هاى تو پشت در باشد...
"مژگان عباسلو" ‎· ملیحه سادات