نون ِ محلی و پنیر و خیار :/ بفرمایید
نوش جان ‎- kargadan