خو کن به قایقت که به ساحل نمی رسیم...... خو کن که جای ِ قایق و دریا عوض شده ست