سال نود و چارم داره تموم میشه و من همچنان دلم یه گونی پول میخواد.