User avatar

ما یه قهرمان شطرنج جدید تو خانواده داریم که امروز چون تازه به دنیا اومده بود بهش فرصت دادیم استراحت کنه از فردا آموزششو شروع کنیم

Comment

جانم :))) :** فسقل خان قشنگمون

 ‎· نازلی
Comment

قدم نورسیده مبارک

 ‎· mousaviam2
Comment

@nazli1982: :************

 ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات
Comment

@mousaviam2: مرسیییییی

 ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات
Comment

مبارکههههه قدم.نو رسیده .. :***

 ‎· farahnaaz
Comment

@farahnaaz: مرسییی عزیزم

 ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10