Sana yalvarana git, kovana değil. (Yahudi Atasözü)