دیروز و امروز تو محل ستاد ناجا سربازای فراخوان شده برای حوزه های رای گیری رو توجیه کردن
بیشتر آموزش ها به قضایای ضد تروریستی و بمب گذاریو داعش اینا مربوط بوده تا اغتشاش و ضد ضورش ‎· greendove