مشاهدات میدانی من از شعبه ای که توش بودیم و تازه تونستیم(بعد از لغو آماده باش) برگردیم خونه بدین شرح است:
like-hand-logo-tattoo-illustration-35474281.jpg69103681151780546314.jpg
یکبار دیگر بیلاخ بزرگ ملت به این شخص ‎· greendove
اینو من دیشب فرستادم در حالیکه خیلی ها گرخیده بودن ‎· greendove