مشاهدات میدانی من از شعبه ای که توش بودیم و تازه تونستیم(بعد از لغو آماده باش) برگردیم خونه بدین شرح است:
یکبار دیگر بیلاخ بزرگ ملت به این شخص ‎- greendove
اینو من دیشب فرستادم در حالیکه خیلی ها گرخیده بودن ‎- greendove