اختلاف آرا بمراتب بالاتر میره حوزه هایی که رای شون هنوز شمرده نشده مشارکت خیلی بالاتری داشتن