اینجا کجاست؟ : موکوم
اسمه این؟ ضایعا ‎· ـهابیلـ
فکر کنم همون موگوم (میگم خودمونه) شاید :D ‎· FOTROS
سلام اینجا کجاس؟ ‎· Mim Sin