اینجا کجاست؟ : موکوم
اسمه این؟ ضایعا ‎- ـهابیلـ
فکر کنم همون موگوم (میگم خودمونه) شاید :D ‎- FOTROS
سلام اینجا کجاس؟ ‎- Mim Sin