همزمان با اومدن به اینجا، گوشی نوت رو رد کردم و برگشتم به دوره‌ی ای هفتاد و دویِ نوکیا