پیدا کردن راه حل مشکلات شاید زیاد سخت نباشه؛ اما عمل و اجرای راه حل خیلی سخته