یک سری مهمون به صورت خودجوش اومدن اینجا، دارن غذا میپزم.