چرا مامانم زنگ نزد بگه پسر عزیز مریضم بیا برات سوپ بپزم؟