حقش این بود که من الان کرمان باشم، حالا کمک نه، دلگرمی که بودم.