«آهای فلانی! از خانه دلت چه خبر؟ گرم است؟ چراغش نوری دارد هنوز...؟»