بشر چرا باید غذا بخوره، وقتی میدونه بعدش باید ظرف بشوره؟
بشر چرا باید غذا بخوره، وقتی میدونه قبلش باید بره خرید؟ ‎· رفیع
. داشتم به اینم فکر میکردم، و چراهای بی جواب دیگر ‎· hachure