سیبیل در مواقع سرماخوردگی به کار میاد.
:)))))) ‎- soshyans