تصادف شده بود. راننده وسط جاده افتاده بود، بقیه تو سر و کله شون میزدن.
لعنتی صحنه ش از ذهنم نمیره. ‎- hachure
یه بار تو نوجونی چنین صحنه ای دیدم، تا مدتهاااااااا ذهنم درگیر بود ‎- رهــــــــرو™