پول این بتن که ریختن راکتور اراک رو کی میده؟ ما میخوایم یک جایی رو بکفیل کنیم کارفرما پول نداره.