داوطلبانه قول شیرینی دادم به همکارا. در این حد.
نمی چسبه بهشون که، شیرینی رو باید به زور از طرف گرفت تا حال بده :دی ‎- آیــــه!
ندادم که، قول دادم :دی ‎- hachure