پيرى در ساعت هفتِ صبح.
موسیقی، به پیشنهاد رفیع. ‎- hachure