خب من برم مشهد که برم کرمان.
اصفهان ‎· جولیا پندلتون