خب من برم مشهد که برم کرمان.
اصفهان ‎- جولیا پندلتون