اومدم دفتر کار کنم، کسی نیست، کار کردنم نمیاد.
جمعه روز خانواده است نه کار ‎- Milad
هر روز ما در خدمت خانواده‌ایم. ‎- hachure