می‌گم: دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور بابا. می‌گه: تا کی دقیقا.