اینجا استخر نداره ؟؟؟
شخم داره ؟ ‎- © حاج مهدی
خود فرفره ‎- منفی سی