از شادی تو چیز خودم نمیگنم ، ابیلفض حقی
جانااا :)) ‎· وحید معمولی
خوش گئلمیسن یولداش :ید ‎· فضانورد در قهقرا
جانا بالااا ‎· نصرین