از شادی تو چیز خودم نمیگنم ، ابیلفض حقی
جانااا :)) ‎- وحید معمولی
خوش گئلمیسن یولداش :ید ‎- فضانورد در قهقرا
جانا بالااا ‎- نصرین