شب جمعه هم هست و سرشماری از مجردها از سر گرفته میشه !!!