خدا کنه در اینجا تخته نشه -_- خیلی خوب شده که دوباره بچه‌های فرفر جمع شدن یه جا.