ای بابا من هنوز دایرکت ندارم که :-/
هر آنکس که دایرکت دهد... ‎· soshyans
والا همیشه من دایرکت دادم یه دفعه یکی دیگه چی میشه مگه؟ :)) ‎· HΛMΞD PiANiST