ای بابا من هنوز دایرکت ندارم که :-/
هر آنکس که دایرکت دهد... ‎- soshyans
والا همیشه من دایرکت دادم یه دفعه یکی دیگه چی میشه مگه؟ :)) ‎- HΛMΞD PiANiST