ولی سرعتش بهتر شده ها
استاد دلیل با تئوری فشار، تبیینش کردن ‎- soshyans
:)))))))) ‎- HΛMΞD PiANiST