ولی سرعتش بهتر شده ها
استاد دلیل با تئوری فشار، تبیینش کردن ‎· soshyans
:)))))))) ‎· HΛMΞD PiANiST