برنامه اینه که تا میتونم باید کار کنم قسط بدم :}
مگه غیر اینم برنامه داریم ‎- samantam
به هر حال :ی ‎- HΛMΞD PiANiST