برنامه اینه که تا میتونم باید کار کنم قسط بدم :}
مگه غیر اینم برنامه داریم ‎· samantam
به هر حال :ی ‎· HΛMΞD PiANiST