‏میدونین با چیِ توافق بیشتر حال میکنم؟ با سوزش عربا و اسرائیل ازش...