دنیا انقدر کوچیکه که هم‌خدمتیم که فقط چند تا اتاق با هم فاصله داریم توی محل کار طبقه پایینمون کار میکنه و امروز شانسی دیدمش!