چه خلوت شد اینجا. همه برگشتین توییتر؟
هستم که ‎- Dr Fo
خیلی خلوت بود خانم دکتر :ی ‎- HΛMΞD PiANiST