خجالت نمیکشین؟ بعد یه هفته اومدم مکان دریغ از یک دایرکت؟؟ شرم نمیکنین؟ حالا کاری نداریم چرا یه هفته نیومدم دلیل نمیشه دایرکت ندین که. والا