با آدم یه کاری میکنن که پشت دستمون رو داغ کنیم که دیگه شوخی نکنیم.