وقتی آدم کلا به یه چیزی فکر نمیکنه خیالی نیست ولی کافیه اون موضوع رو بندازن تو فکرش ولی ادامه ندنش