اگه بتونم فکرمو خالی کنم خیلی خوب میشه. شاید دوست ندارم خالیش کنم. در واقع فکر کردن بهش هم یه جور راه فراره از بقیه مسائل برام