می‌تونست اوضاع جوری بشه که میخوام ولی خب حتما خیری توش بوده که نشده