پاسخم گو به نگاهی، که زبان من و توست
زیبا ‎· ElnazGh