جسم مرا بگیر و در خود مچاله کن، خواهد چکید از بدنم چشم‌های تو