فردا بیکار بشم رو ای پی آیش وقت می‌ذارم فیدهای قدیمی فرفر که بک ‌آپ گرفتیم رو ایمپورت کنیم
ولش کن بذار آغاز تازه ای داشته باشیم ‎- Myri∂m
آقا رو راست چین و فونتش کار کن بک آپ رو بیخیال :دی ‎- mostafa
همین که میریام گفت ‎- فوهاد صا.