بچه‌های شیفت شب کی میان؟
الاناس كه برسن ‎- Farzaaneh
شب جمعه س، دسشون بنده ‎- soshyans