میون صد هزار نفر هم باشی اگه دوستات نباشن همیشه تنها هستی