ش ب خ
دلم برای شب به خیر گفتن تو فرفر هم تنگ شده بود ‎- Hamed