هنوزم که هنوزه فرندفید سریع‌ترین خبرگزاریه
عجیبه که وحید انلاین نیسش ‎- amink